Vrijdagavond 30 augustus 1929, om half negen, ten kantore van de N.V. Rijland aan de Oost Voorstraat, waren aanwezig de heren E. Tuk, Jac. van de Berg,W. van der Linden en B.W. Schipper, allen woonachtig te Oud-Beijerland. De reden van de bijeenkomst was om een gezelschap te vormen van mensen die uitgaan van één en dezelfde levensbeschouwing met als doel de muziekkunst in het algemeen te beoefenen en een schone vrijetijdsbesteding te scheppen, maar in de eerste plaats tot eer van God. Besloten werd tot de oprichting van: 
“eene muziekvereniging die den naam zal dragen van DE BAZUIN”. Initiatiefnemer tot de oprichting was de dorpssmid E. (Bertus) Tuk, die zijn verwondering uitsprak over het feit dat in Oud-Beijerland, met een overwegend christelijke bevolking, geen christelijke muziekvereniging bestond. 
Met algemene stemmen werden de beschikbare functies als volgt verdeeld: 
voorzitter E. Tuk, secretaris B.W. Schipper, penningmeester Jac. van de Berg en algemeen secundus: Wim van der Linden. 
Op 6 september, nauwelijks een week later, werd de eerste ledenvergadering gehouden en werden 20 leden ingeschreven. De contributie werd vastgesteld op 25 cent per week en op de bestuursvergadering van 13 september werd als directeur Jac. Weijers uit Zuid-Beijerland benoemd tegen een honorarium van f. 17.50 per maand (inclusief reisgeld), mits hij gratis voor muziek zou zorgen. Op 12 oktober 1929 werd in een lokaal van de Bijlschool de eerste repetitie gehouden, waarbij 25 leden aanwezig waren en men slechts de beschikking had over 12 oude, geleende instrumenten. Op 1 februari 1930 kon voor het eerst een uitvoering worden gegeven. 
Op 23 mei van hetzelfde jaar werd een pettenfonds opgericht ‘ter uniformering’ van het korps en in 1932 werd besloten zich aan te sluiten bij de “Bond van Christelijke Muziekverenigingen in Nederland”. 
Na deze voorspoedige ontwikkeling wordt in het jaarverslag van 1933 echter al melding gemaakt van slecht repetitiebezoek, veel achterstallige contributie en een slechte financiële positie. Deze situatie duurt voort tot aan de eerste helft van 1936, hetgeen wellicht het gevolg is geweest van de economische crisis van de jaren dertig. Aanvankelijk zag het er naar uit dat tegenstanders van ‘De Bazuin’, die meenden dat de vereniging geen langer leven dan vijf jaren zou zijn beschoren, gelijk zouden krijgen. In de tweede helft van 1936 trad er echter verbetering op; er werd een podium met overgordijnen, stoelen en podiumverlichting aangeschaft voor de uitvoeringen. Daarnaast werd op 11 december 1936 een vaandel onthuld door voorzitter Tuk, werd op 28 april 1938 de “Oranje Garde” opgericht en werd een bedrag van 180 gulden besteed aan het opknappen van enkele instrumenten. 
Als gevolg van de mobilisatie en de daarop volgende oorlogsjaren gedurende de jaren 1939 tot 1945 kwamen vrijwel alle activiteiten stil te liggen, maar vreemd genoeg blijkt de vereniging in die jaren juist aan innerlijke kracht toe te nemen.

Tekst: Wim van Dam